Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATING YOUR BIZ

OPDRACHT

1.1 Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever en Creating your Biz, inclusief maar niet beperkt tot alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Creating your Biz gesloten overeenkomsten.

1.2 Creating your Biz is de opdrachtnemer (de opdrachtnemer is nimmer een werknemer of opdrachtnemer van Creating your Biz).

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt.

1.4 Aan informatie in offertes, prospectussen, folders, social media en ander materiaal van Creating your Biz kunnen geen rechten worden ontleend.

1.5 De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van Creating your Biz.

1.6 Creating your Biz bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404, 7:409 en 7:422 BW is op opdrachten aan Creating your Biz uitgesloten.

1.7 Creating your Biz neemt door het aanvaarden van een opdracht een inspanningsverplichting op zich. Creating your Biz voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

1.8 Opdrachtgever dient alle voor behandeling noodzakelijke gegevens en informatie aan Creating your Biz te verstrekken. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Creating your Biz gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

1.9 Opdrachtgever dient Creating your Biz onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitoefening van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Creating your Biz verstrekte gegevens en informatie.

DECLARATIES

2.1 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

2.2 Creating your Biz is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.3 Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Creating your Biz verschuldigd de onkosten die bestaan uit kosten zoals reis- en verblijfkosten, welke door haar zoveel mogelijk onderbouwd worden gedeclareerd.

2.4 Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Creating your Biz, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

2.5 Creating your Biz is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.

2.6 Creating your Biz is gerechtigd tussentijds te declareren.

2.7 Betalingen van opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, kosten en schade en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst openstaan.

2.8 Betalingen door opdrachtgever dienen zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden.

TIJDIGE BETALING

3.1 De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.2 Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Creating your Biz, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

3.3 Klachten over declaraties en prestaties van Creating your Biz dienen binnen zeven dagen na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennis genomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de plicht declaraties tijdig te voldoen en laat het bepaalde in het tweede lid onverlet.

3.4 Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de termijn in de ingebrekestelling is verstreken, is de opdrachtgever aan Creating your Biz de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

3.5 Indien Creating your Biz incassomaatregelen moet nemen ter incassering van een of meer openstaande declaraties, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van

€ 250.

AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Creating your Biz verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt en Creating your Biz aansprakelijk daarvoor is, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de laatste factuur.

4.2 In geval van aansprakelijkheid van Creating your Biz is deze uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding d.w.z. een vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.

4.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Creating your Biz aansprakelijk is voor de fouten van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien Creating your Biz haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

4.5 Enige vordering van de opdrachtgever vervalt een jaar vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.

4.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Creating your Biz werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich eveneens op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

DUUR

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen schriftelijk een bepaalde tijd afspreken.

5.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per direct per aangetekend schrijven worden opgezegd in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen, een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, haar activiteiten staakt of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.

5.3 Nadat de opdracht door Creating your Biz is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Creating your Biz opvragen. Creating your Biz zal het overblijvende dossier gedurende zeven jaar bewaren.

ALGEMEEN

6.1 Partijen betrachten geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij over en van de andere Partij verkrijgen tijdens de opdracht.

6.2 Creating your Biz behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van geest, zoals werkwijzen, adviezen, contracten, welke Creating your Biz gebruikt/ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan Creating your Biz auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

6.3 Het is de Opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren.

6.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht communiceren partijen via email. Partijen erkennen dat daaraan risico’s kleven, zoals vervorming, vertraging en virussen. Partijen zijn niet jegens elkaar aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van email. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van het verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

6.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Creating your Biz schriftelijk hiermee akkoord gaat. Opdrachtgever blijft naast deze derden aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart Creating your Biz voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

6.7 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Creating your Biz welke van dien aard zijn dat (verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar gevergd kan worden, waaronder onder meer het wegvallen van de elektriciteit, het wegvallen van het bereik via wifi dan wel het wegvallen of op enige wijze niet toegankelijk zijn van het door partijen gebruikte platform voor het aanleveren van de diensten, gelden als overmacht en geven Creating your Biz het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van een tijdige overmacht heeft Creating your biz het recht naar keuze of de levering gedurende de overmacht op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

6.8 Wijziging van de overeenkomst kan slechts geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan door Creating your Biz.

6.9 Op de overeenkomst tussen Creating your Biz en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing.

6.10 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

TERMS AND CONDITIONS OF USE

Terms and Conditions of Creating your Biz eenmanszaak

Last Updated on 19 May, 2022

NOTICE: These Terms and Conditions of Use are legally binding. It is Your responsibility to read these Terms and Conditions of Use carefully prior to purchase, use, or access of any of Our products, including online courses.

GENERAL PROVISIONS

This website is owned and operated by Creating your Biz.

You must be at least sixteen years of age to use Our website. Use of this website is at Your own risk. We host Our site on a reputable platform and take reasonable efforts to maintain and host the site. However, We make no explicit representations or warranties as to the safety of Your individual use of the website. The Terms and Conditions contained on this page are subject to change at any time.

TERMS OF SITE & COURSE ACCESS AND PRODUCT PURCHASER AGREEMENT

All programs, products, and services are owned and provided by Creating your Biz (“Company” or “We” or “Us” or “Our”). The term “You” or “Your” refers to any user or purchaser of said program(s), product(s) or service(s) (the “Offering”). These Terms and Conditions of Use govern and define how You are allowed to use and access Company’s Offering. We reserve the right to update and change these Terms and Conditions of Use at any time, and will update them accordingly with the ‘date last updated’ at the top of this page.

You are legally bound to these Terms and Conditions of Use whether or not You have read them. If You do not agree with any of Our Terms and Conditions of Use, please email Us at info@creatingyourbiz.com and We will make reasonable efforts to remove Your name, email, and access to Our Offering and website(s).

YOUR PRODUCT OR COURSE USE AND CONSENT

When You purchased Our Offering, You were given a reasonable notice that these Terms and Conditions of Use existed. By moving forward with Your purchase of the Offering and further access of the Offering, You implicitly agreed and continue to agree to abide by these Terms and Conditions of Use, as well as any disclaimers and privacy disclosures contained in these Terms and Conditions of Use.

You agree You are at least 18 years old or of age in Your applicable jurisdiction to access the Offering. Access of Our Offering and related materials by a minor is a violation of use, and We reserve the right to terminate Your access if such an issue is discovered.

INTELLECTUAL PROPERTY NOTICE

All images, text, designs, graphics, trademarks, and service marks are owned by and property of Creating your Biz. or the properly attributed party. It is a violation of federal law to use any of Our intellectual property in whole or in part, and modification of any materials contained on this site is illegal and may be prosecuted to the fullest extent permissible should We choose to do so, including asking for financial penalties (damages) and/or an injunction forcing You to stop using Our intellectual property immediately.

You may use Our intellectual property with clear and obvious credit back to Our site, as well as links back to the page where the materials, designs, images, text, quote, or post is located when it is appropriate to do so. However, You may never claim any of Our intellectual property as Your own or Your unique creation, even with attribution.

ONLINE COURSE INTELLECTUAL PROPERTY

LIMITED LICENSE

Any and all materials, paid or free, that You access on this or any related domains that contain Our Offering are under the sole ownership or licensed use of Creating your Biz

To be clear, We own Our page layout and design, overall look and appearance, individual graphics, icons, videos, logos, taglines, and trademarks (common law or federally registered). You are not allowed to reproduce any part of Our website(s), program(s), product(s), service materials, or related communications.

You are only receiving a limited, non-transferable, non-exclusive, revocable license for non-commercial use only in order to access any content or materials in the Offering You have paid for or opted to receive. If You exceed the scope of this license, as determined by a legal authority such as a court of law or the Trademark Trials and Appeals Board, You have committed infringement in a manner that materially harms Us, and We have the right to seek damages and/or an injunction to remedy the situation until We are made whole.

You may:

  • Access the Offering for Your personal use (if additional members of Your team need to access the Offering, You must purchase additional Offerings at one per each team member).
  • Download and/or print any Offering materials for Your personal use in Your business (if additional members of Your team need to download and/or print any materials from the Offering, You must purchase additional Offerings at one per each team member).
  • Use Our trademarks and copyrighted materials with Our consent and proper credit and marking.

You may not:

  • Re-sell or trade Your access to the Offering.
  • Share the Offering with anyone else who has not yet purchased it or opted in to receive it.
  • Reprint or republish any of the Offering, in part or in whole.
  • Distribute any of the materials contained in the Offering or related materials and/or communications as Your own, otherwise known as stealing.
  • Reproduce and tweak any part or whole of the Offering for distribution as Your own work.
  • Claim ownership or use over any of Our intellectual property without Our prior consent, which includes (but is not limited to): copyrights such as course materials, worksheets, workbooks, lessons, videos, and more; trademarks such as names, logos, taglines, or other unique source identifiers; or trade dress including the look and feel of the Offering (and its related communications and materials).
  • Use Our Offering or any related materials and/or communications in an unlawful way or for any illegal or unlawful purpose(s).

REQUEST FOR PERMISSION TO USE CONTENT

If You wish to use, publish, or access any of Our content, Offering(s), or related materials, You must do so by requesting permission prior to commencing use of the same by emailing Us at info@creatingyourbiz.com

CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES

Even though Our Offering is not necessarily something You can physically hold in Your hand and walk away with, it is nevertheless considered theft to steal, infringe, or otherwise violate these Terms and Conditions of Use. We reserve the right to prosecute infringers to the fullest extent allowed by criminal or civil statute in any jurisdiction allowed. You explicitly consent to personal jurisdiction in Ontario by opting into or purchasing any Offering or accessing its related communications and/or materials.

YOUR MATERIALS AND CONTRIBUTIONS

By submitting a comment, photo, video, or other material(s) onto any website or platform owned or maintained by Us, including but not limited to third-party access sites, such as Our Facebook group(s) or online software platforms that We use to distribute Our Offering and related materials, You agree that We have a non-revocable, commercial license to re-publish Your submission in whole or in part unless You explicitly state that We may not do so with said submission. You have no right to privacy by accessing Our Offering or related materials, and We reserve the right to disclose Your participation in the same.

MODEL RELEASE

You must own the copyright to any image(s) You use by default or voluntarily on Our platforms or in Our Offering or related materials. You grant Us a commercial license to any image(s) You submit to Us by default, such as a Facebook profile photo or other profile image You voluntarily provide in accessing the Offering, or voluntarily upon Our request. Such a default or voluntary release of Your image and likeness may be used for any reasonable future business use.

NOTIFICATION OF USE

We are not obligated to notify You or anyone in photographs of Our publication or other use of any image or images You submit by default or voluntarily.

SECURITY AND ASSUMPTION OF RISK

SECURITY

It is Your responsibility to secure Your username and password from theft or any other means of unauthorized use that would violate these Terms and Conditions of Use. We do not store any whole credit card numbers or payment information, and instead, these are processed through third-party processors such as Mollie, or Paypal. By utilizing these payment processors to gain access to the Offering, You indemnify Us and instead assume any and all risk or liability for the security of the payment details, and agree to be bound by the third-party payment processor’s applicable terms and conditions of use.

CONFIDENTIALITY

You have no right to confidentiality unless otherwise explicitly stated, such as in a subsequent client agreement, or otherwise implicitly agreed upon as mandated by law or fiduciary duty.

ASSUMPTION OF RISK

By accessing Our Offering and/or related materials, whether paid or unpaid, You assume all the risk of Your access and any subsequent actions You choose to take as a result of the influence, information, or educational materials provided to You.

YOUR COMMUNICATIONS

Any communications made through Our ‘contact’, blog, blog comments, newsletter sign up, or other related pages, or directly to Our phones or mailing or email addresses is not held privileged or confidential and is subject to viewing and distribution by third parties. We own any and all communications displayed on Our website, servers, comments, emails, or other media as allowed by the Netherlands law and will not give credit or pay royalties for unsolicited user-generated content such as blog comments or emails. For more information on when and how We store and use Your communications or any data provided by You in those communications, please refer to Our Privacy Policy on this page.

We maintain a right to republish any submission in whole or in part as reasonably necessary in the course of Our business. You agree not to submit any content or communications that could be illegal or serve an unlawful purpose, including, but not limited to communications that are potentially libelous or maliciously false, obscene, abusive, negligent, or otherwise harmful or inappropriate.

DISCLAIMERS

Our website and related materials are provided for educational and informational use only. You agree to indemnify and hold harmless Our website and company for any direct or indirect loss or conduct incurred as a result of Your use of Our website and any related communications, including as a result of any consequences incurred from technological failures such as a payment processor error(s) or system failure(s).

While We may reference certain results, outcomes or situations on this website, You understand and acknowledge that We make no guarantee as to the accuracy of third-party statements contained herein or the likelihood of success for You as a result of these statements or any other statements anywhere on this website. If You have medical, legal, or financial questions, You should consult a medical professional, lawyer, or CPA and/or CFP respectively. We expressly disclaim any and all responsibility for any actions or omissions You choose to make as a result of using this website, related materials, products, courses, or the materials contained herein.

This website is updated on a regular basis and while We try to make accurate statements in a timely and effective manner, We cannot guarantee that all materials and related media contained herein are entirely accurate, complete, or up to date. You expressly acknowledge and understand that any information or knowledge You gain as a result of using this website is used at Your own risk. If You should see any errors or omissions and would like to let Us know, please email Us at info@creatingyourbiz.com

EARNINGS DISCLAIMER

You agree that You understand individual outcomes will vary. Case studies or testimonials are not indicative of typical results. Each individual approaches Our Offering(s) with different backgrounds, disposable income levels, motivation, and other factors that are outside of Our control. Therefore, We cannot guarantee Your success merely upon access or purchase of Our Offering(s) or related material(s).

GENERAL DISCLAIMER

To the fullest extent permitted by law, We expressly exclude any liability for any direct, indirect, or consequential loss or damage incurred by You or others in connection with Our Offering(s), including without limitation any liability for any accidents, delays, injuries, harm, loss, damage, death, lost profits, personal or business interruptions, misapplication of information, physical or mental disease, condition or issue, physical, mental, emotional, or spiritual injury or harm, loss of income or revenue, loss of business, loss of profits or contracts, anticipated savings, loss of data, loss of goodwill, wasted time, and for any other loss or damage of any kind, however and whether caused by negligence, breach of contract, or otherwise, even if foreseeable. We are not medical, legal, financial, or other professionals, or if We are, during the course of this Offering and related material(s), We are not offering Our professional services and You expressly agree We are not acting in any professional capacity, including medical, legal, financial, or otherwise during the course of this Offering. This Offering is for educational and entertainment purposes only. None of the Offering or its related material(s) should be construed as medical, legal, or financial advice.

THIRD PARTY DISCLAIMER

You acknowledge and agree that We are not liable for any defamatory, offensive, or illegal conduct of any other participant or user, including You.

WARRANTIES DISCLAIMER

WE MAKE NO WARRANTIES AS TO OUR PROGRAMS, PRODUCTS, SERVICES, OR PROGRAM MATERIALS. YOU AGREE THAT PROGRAMS, PRODUCTS, SERVICES, OR PROGRAM MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT WARRANT THAT THE PROGRAMS, PRODUCTS, SERVICES, OR PROGRAM MATERIALS WILL BE FUNCTIONAL, UNINTERRUPTED, CORRECT, COMPLETE, APPROPRIATE, OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT ANY PART OF THE WEBSITE, OR CONTENT ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. WE DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF OUR PROGRAM, PRODUCT, OR SERVICES MATERIALS, OR ON THIRD-PARTY WEBSITES IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, TIMELINESS, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

TECHNOLOGY DISCLAIMER

We make reasonable efforts to provide You with modern, reliable technology, software, and platforms from which to access Our Offering(s) and related material(s). However, in the event of a technological failure, You accept and acknowledge Our lack of responsibility for said failure, and while We will make reasonable efforts to support You, some technological issues are far outside Our control and will require You to access support from a third-party provider, such as Poppies.

ERRORS AND OMISSIONS

We make no warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness, or suitability of the information in Our Offering(s). We are not liable for any inaccuracies, errors, or reliance on personal opinions contained in Our Offering(s) or related material(s).

INDEMNIFICATION, LIMITATION OF LIABILITY, AND RELEASE OF CLAIMS

INDEMNIFICATION

You agree at all times to indemnify and hold harmless Our Company, as well as any of Our affiliates, agents, contractors, officers, directors, shareholders, employees, joint venture partners, successors, transferees, assignees, and licensees, as applicable, from and against any and all claims, causes of action, damages, liabilities, costs, and expenses, including legal fees and expenses, arising out of or related to Our Offering(s) .

LIMITATION OF LIABILITY

We will not be held responsible or liable in any way for the information, products, or materials that You request or receive through or in relation to Our Offering(s). We do not assume liability for any third party conduct, accidents, delays, harm, or other detrimental or negative outcomes as a result of Your access of Our Offering(s) and related material(s).

AFFILIATES

This site may use affiliate links to sell certain products or services. We disclaim any and all liability as a result of Your purchase through one of these links. We will use reasonable efforts to notify You when and where We have placed affiliate links in addition to this disclaimer located in these Terms and Conditions. You accept express liability for any and all consequences or benefits of clicking the affiliate links contained on this website or related communications.

TERMINATION

If at any time We feel You have violated these Terms and Conditions, then We shall immediately terminate Your use of Our website and any related communications as We deem appropriate. It is within Our sole discretion to allow any user’s access of Our website, and We may revoke this access at any time without notice, and if necessary, block Your IP address from further visits to Our site(s).

FINANCIAL CONSIDERATIONS

REFUNDS

We take Your investment seriously, and We’d appreciate if You took Our investment of time and resources into Your success seriously, too.

Due to the nature of the services and/or products provided, refunds will not be given unless otherwise specified in writing.

CHARGEBACKS

You agree to make every attempt to file a refund prior to attempting a chargeback with Your financial institution. In the event of a chargeback attempt, You expressly agree to forfeit any and all of Our bonuses, affiliate bonuses, or other materials afforded to You in exchange for Your original purchase of Our Offering. We reserve the right to present proof of Your access and these Terms and Conditions of Use to the financial institution investigating the dispute.

RECURRING PAYMENTS

If You have signed up for a payment plan, You hereby authorize Our continued access to Your financial information stored by Our third-party financial processing company referenced in this Agreement until Your payment plan is complete, as set forth in Your acceptance of the purchase terms upon checkout.

REVOCATION OF ACCESS

You have the unilateral right to terminate Your use and access to any of Our Offering(s). Please send an email to info@creatingyourbiz.com to initiate this process. Termination will not excuse You of further payment. Upon confirmation of Your termination, any and all outstanding balances will become immediately due and payable.

DISPUTE RESOLUTION

If You and Our Company cannot find a resolution to a dispute or potential claim by means of good-faith negotiation, then You explicitly agree to make a reasonable attempt to resolve any such dispute through Alternative Dispute Resolution or Mediation before filing a civil cause of action.

NON-DISPARAGEMENT

If You are found to be slandering, libeling, or otherwise disparaging Our Company, Offering(s), or related materials at Our discretion, You will be immediately removed from the Offering(s) and any related communications. We reserve the right to file a civil claim of action against You for any such damaging actions You take that materially harm Our Company.

ENTIRE AGREEMENT

Before You register with Our website or make any purchases therefrom, You will be asked to consent to Our Privacy Policy. If You have consented, or once You do consent, the terms of the Privacy Policy together with these Terms and Conditions, the information contained herein constitutes the entire agreement between site users and Our company relating to the use of this website.

LAW AND JURISDICTION

These Terms and Conditions of Use and Privacy Policy are governed by and construed in accordance with Dutch law. Any dispute arising out of or related to the information contained herein is subject to adjudication in the Netherlands

CONSENT

By using Our website, You hereby consent to Our Terms and Conditions of Use and Privacy Policy.

If You require any more information or have any questions about Our Terms and Conditions of Use, or Our Privacy Policy, please feel free to contact Us by email at info@creatingyourbiz.com

ALL RIGHTS RESERVED

All rights not expressly granted in these Terms and Conditions of Use and Privacy Policy or any express written here, are reserved by Company.

SEVERABILITY

If any part of these Terms and Conditions of Use and Privacy Policy is deemed unlawful and/or unenforceable, all other provisions contained herein will remain in full force and effect.

FINANCIAL CONSIDERATIONS

REFUNDS

We take Your investment seriously, and We’d appreciate if You took Our investment of time and resources into Your success seriously, too.

Due to the nature of the services and/or products provided, refunds will not be given unless otherwise specified in writing.

COURSE PURCHASE REFUNDS

Within 30 days of Your initial purchase or payment of the Offering, We will refund You if You have accessed all the Offering materials, provided Us with proof of completion.

CHARGEBACKS

You agree to make every attempt to file a refund prior to attempting a chargeback with Your financial institution. In the event of a chargeback attempt, You expressly agree to forfeit any and all of Our bonuses, affiliate bonuses, or other materials afforded to You in exchange for Your original purchase of Our Offering. We reserve the right to present proof of Your access and these Terms and Conditions of Use to the financial institution investigating the dispute.

RECURRING PAYMENTS

If You have signed up for a payment plan, You hereby authorize Our continued access to Your financial information stored by Our third-party financial processing company referenced in this Agreement until Your payment plan is complete, as set forth in Your acceptance of the purchase terms upon checkout.

REVOCATION OF ACCESS

You have the unilateral right to terminate Your use and access to any of Our Offering(s). Please send an email to info@creatingyourbiz.com to initiate this process. Termination will not excuse You of further payment. Upon confirmation of Your termination, any and all outstanding balances will become immediately due and payable.

DISPUTE RESOLUTION

If You and Our Company cannot find a resolution to a dispute or potential claim by means of good-faith negotiation, then You explicitly agree to make a reasonable attempt to resolve any such dispute through Alternative Dispute Resolution or Mediation before filing a civil cause of action.

NON-DISPARAGEMENT

If You are found to be slandering, libeling, or otherwise disparaging Our Company, Offering(s), or related materials at Our discretion, You will be immediately removed from the Offering(s) and any related communications. We reserve the right to file a civil claim of action against You for any such damaging actions You take that materially harm Our Company.

ENTIRE AGREEMENT

Before You register with Our website or make any purchases therefrom, You will be asked to consent to Our Privacy Policy. If You have consented, or once You do consent, the terms of the Privacy Policy together with these Terms and Conditions, the information contained herein constitutes the entire agreement between site users and Our company relating to the use of this website.

LAW AND JURISDICTION

These Terms and Conditions of Use and Privacy Policy are governed by and construed in accordance with Netherlands Law. Any dispute arising out of or related to the information contained herein is subject to adjudication in the Netherlands.

CONSENT

By using Our website, You hereby consent to Our Terms and Conditions of Use and Privacy Policy.

If You require any more information or have any questions about Our Terms and Conditions of Use, or Our Privacy Policy, please feel free to contact Us by email at info@creatingyourbiz.com

CONTACT INFORMATION

Email: info@creatingyourbiz.com